آدرس: تهران- اختیاریه جنوبی - کوچه ایران - پلاک 2 - طبقه 4
  تلفن: 69_22598959
 فکس: 22590239
کد پستی : 1959983553
پست الکترونیکی: Info@niksanpharma.com
 niksanpharma@