ادرار سوختگی در کودکان

سرکار خانم شهریاری، پرستار بخش ویژه مرکز طبی کودکان در این زمینه توضیحاتی را در قالب ویدئو ارائه میکنند ارائه میکنند.