نوکلئوتیدها از جمله ترکیبات داخل سلولی با وزن مولکولی پایین هستند. نوکلئوتیدها در اکثر فرآیندهاي سلولی دخالت داشته و نقش مهمی در وظایف ساختاري و تنظیمی بدن دارند.

نوکلئوتیدها ترکیباتی هستند که در رشد و ایمنی بدن نقش مهمی دارند. نوکلئوتیدها از جمله ترکیبات داخل سلولی با وزن مولکولی پایین هستند. نوکلئوتیدها در اکثر فرآیندهاي سلولی دخالت داشته و نقش مهمی در وظایف ساختاري و تنظیمی بدن دارند. در گذشته به دلیل عدم مشاهده علائم نقص یا کمبود نوکلئوتیدها ، آنها به عنوان ماده مغذي غیر ضروري در نظر گرفته می شدند. اما اکنون مشخص شده که بعضی از سلول ها ظرفیت بسیار محدودي براي ساخت نوکلئوتیدها دارند. در این سلول ها تهیه نوکلئوتید از منبع خارجی (رژیم غذایی) براي انجام وظایف عادی آنها بسیار مهم است.

نقش نوکلئوتید

  • شرکت در فرایند انتقال انرژی و رشد بدن
  • شرکت در متابولیسم کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک (DNA, RNA)
  • نقش مهم در تکامل و رشد روده و دستگاه گوارش
  • نقش مهم در ایمنی بدن
  •  نقش مهم در رساندن پیام های سلولی

منابع:

Wang, Lanfang, et al. "Effects of dietary nucleotide supplementation on growth in infants: a meta-analysis of randomized controlled trials. European journal of nutrition (2019): 1213-1221

Ros, Gaspar, et al. "Bioactive Components of Human Milk: Similarities and Differences between Human Milk and Infant Formula." Selected Topics in Breastfeeding. IntechOpen, 2018

Davanzo, Riccardo, Jenny Bua, and Laura Travan. "Human Milk and Formulas for Neonatal Nutrition." Neonatology: A Practical Approach to Neonatal Diseases (2018): 557-586