پری بیوتیک ها کربوهیدارت هایی هستند که باعث تحریک رشد و فعالیت باکتری های مفید روده (مثل بیفیدوباکترها) می شوند و در نتیجه از رشد میکروارگانیسم های مضر و بیماریزا در بدن جلوگیری می کنند.

پری بیوتیک ها ترکیباتی هستند که توسط باکتری های مفید روده مصرف می شوند. واژه "پری بیوتیک" به معنای پیش نیاز زندگی است. پری بیوتیک ها جزء فیبرهای رژیمی هستند. پری بیوتیک ها کربوهیدارت هایی هستند که باعث تحریک رشد و فعالیت باکتری های مفید روده (مثل بیفیدوباکترها) می شوند و در نتیجه از رشد میکروارگانیسم های مضر و بیماریزا در بدن جلوگیری می کنند. از اثرات دیگر پری بیوتیک ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

جلوگیری از یبوست

پری بیوتیک ها باعث نرم شدن مدفوع و دفع راحت تر آن می شوند. در نتیجه از یبوست جلوگیری می کنند.

کاهش چربی خون

پری بیوتیک ها سبب کاهش چربی خون می شوند.

تقویت سیستم ایمنی

پری بیوتیک ها سبب افزایش ایمنی بدن و کاهش بیماری های التهاب روده ای می شوند.

جذب ترکیبات مفید

پری بیوتیک ها باعث جذب بهتر آهن ، کلسیم و زینک (روی) می شوند.
از پری بیوتیک ها می توان به اینولین ، گالاکتوالیگوساکاریدها (GOSs) و فروکتوالیگوساکاریدها (FOSs) اشاره کرد.


منابع:

Akkerman, Renate, Marijke M. Faas, and Paul de Vos. "Non-digestible carbohydrates in infant formula as substitution for human milk oligosaccharide functions: Effects on microbiota and gut maturation." Critical reviews in food science and nutrition (2019): 1486-1497

Borewicz, Klaudyna, et al. "The effect of prebiotic fortified infant formulas on microbiota composition and dynamics in early life." Scientific reports (2019): 2434

Morelli, Lorenzo, Vania Patrone, and Angelo Pietrobelli. "Prebiotics in infant nutrition: a critical appraisal." (2018)