فروکتوالیگوساکاریدهای طبیعی موجود در خوراکی ها دارای 2 تا 5 واحد فروکتوز در ساختار خود هستند

گالاکتوالیگوساکاریدها (GOSs) موادی هستند که باعث رشد باکتری های مفید روده می شوند. این ترکیبات در خوراکی ها وجود ندارند و با استفاده از روش های خاص تولید می شوند. این ماده در روده کوچک هضم و جذب نمی شود و بدون تغییر وارد روده بزرگ شده و توسط باکتری های مفید (مثل بیفیدوباکترها) مصرف می شود. "گالاکتوالیگوساکاریدها" شبیه الیگوساکاریدهای شیر مادر هستند. "گالاکتوالیگوساکاریدها" از اتصال "گلوکز" به چند واحد (2 تا 8 واحد) "گالاکتوز" تشکیل می شود (شکل زیر).

اثرات مفید GOSs

  •  تحریک رشد باکتری های مفید روده
  •  افزایش تعداد دفعات دفع
  •  افزایش جذب مواد معدنی
  • افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن

منابع:

Bruzzese,E.,Volpicelli,M.,Squeglia,V.,Bruzzese,D.,Salvini,F.,Bisceglia,M.,&Guarino, A. (2009). A formula containing galacto-and fructo-oligosaccharides prevents intestinal and extra-intestinal infections: an observational study. Clinical Nutrition, 28(2), 156-161

Arslanoglu, S., Moro, G.E., & Boehm, G. (2007). Early supplementation of prebiotic oligosaccharides protects formula-fed infants against infections during the first 6 months of life. The Journal of nutrition, 137(11), 2420-2424