1000 روز اول شامل 9 ماه (270 روز) دوره جنینی و 2 سال (730 روز) اول زندگی کودکاست که بعنوان دوران حساس و طلایی در زندگی هر فرد شناخته می شود. اتفاقاتی که در هر لحظه از این 1000 روز برای جنین و کودک رخ می دهد ، اثری حیاتی در طول دوران زندگی هر فرد دارد. در این 1000 روز ، تخمک لقاح یافته تبدیل به کودکی می شود که بیش از 70% رشد مغزی ، 40%رشد قدی و 25% رشد وزنی خود را نسبت به یک انسان بالغ بدست آورده است. فرصت های این 1000 روز در هیچ مرحله دیگری از زندگی تکرار نخواهند شد. برای سپری کردن ایمن این 1000 روز باید قبل از بارداری ، برنامه ریزی شروع و در تمام لحظات 1000 روز پیگیری شود. در این 1000 روز سلامت ، رشد و تکامل ، تغذیه ، آموزش ، ایمنی و مراقبت برای کودک و خانواده نقش حیاتی و کلیدی دارند. در این دوره طلایی، تغذیه مطلوب و اصولی بیش از هر زمان دیگری در رشد و سلامت کودک تاثیرگذار است. مطالعات نشان می دهد که تغذيه مناسب در 1000 روز اول زندگی می تواند اثرات زیر را داشته باشد:

  •  حفظ زندگی بیش از یک میلیون نفر در سال
  • کاهش هزینه های اقتصادی خانواده
  • ارتقاء سطح سلامت خانواده و جامعه
  • ارتقاء عملکرد تحصيلی فرد
  • تولد نوزاد سالم تر
  • افزایش توانمندی های فردی و جامعه

بنابراین با تمرکز بر ارتقاء تغذیه مادر و کودک در 1000 روز اول زندگی می توان کودکی سالم تر ، قوی تر و باهوش تر داشت. همچنین سرمایه گذاری برای تغذیه بهتر در طول این دوران ، اثرات بسیار مهم و مطلوب در رشد و سلامتی خانواده و جامعه خواهد داشت.


منابع:

https://www.healthychildren.org

https://www.unicef.org

http://fhc.sbmu.ac.ir